Treningi

Spotykamy się w czwartki, w godzinach 20.00-22.00 na Hali Sportowej Piętka w Katowicach (ul. Owocowa 19).

Chcesz do nas dołączyć?

Wystarczy przyjść na zajęcia. Nie ma żadnych ograniczeń co do kondycji fizycznej, nie jest również wymagane doświadczenie w innych formach łucznictwa czy japońskich sztukach walki. Jedyny warunek jaki stawiamy co do wieku to ukończone 16 lat, jednak osoby niepełnoletnie proszone są o dostarczenie zgody opiekuna prawnego na uprawianie tradycyjnego łucznictwa. Nie trzeba mieć własnego sprzętu, przez pierwsze miesiące udostępniamy nasz. Jedyne wymagania co do stroju to wygodny strój sportowy i skarpety (ćwiczymy bez obuwia). Po pewnym czasie, jeżeli zainteresowanie kyūdō pozostanie, pomyślimy nad doborem i zakupem osobistego wyposażenia (strój, łuk, strzały, rękawica).

Udział w pierwszym treningu jest za darmo, przy kolejnych prosimy o pomoc w pokryciu kosztów wynajmu sali.

Poniżej znajduje się krótki regulamin, opisujący zasady jakimi chcemy kierować się podczas treningów, by przebiegały w pozytywnej atmosferze, zachowując przy tym reguły bezpieczeństwa.

 1. Należy przyjść z kilkuminutowym wyprzedzeniem, by nie opóźniać rozpoczęcia zajęć. Wskazany jest aktywny udział w pracach związanych z przygotowaniem sali przed rozpoczęciem treningu oraz z demontażem strzelnicy po zakończeniu treningu.
 2. W miarę możliwości udostępniamy posiadany sprzęty łuczniczy taki jak rękawica, strzały, łuk, gomu yumi i yumi taro. Po okresie około 6 do 12 miesięcy uczestniczy zajęć zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu – zapewniamy pomoc w działaniach zmierzających do zakupu własnego sprzętu poprzez doradztwo merytoryczne, co gdzie kupić oraz pomoc w sprowadzeniu z zagranicy.
 3. Uczestnicy zajęć powinni posiadać ubezpieczenie NNW.
 4. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój sportowy lub strój tradycyjny czyli keikogi i hakama.
 5. Zajęcia rozpoczyna i kończy prowadzący zajęcia lub osoba przez niego upoważniona.
 6. W trakcie zajęć należy być uważnym i dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
 7. W czasie zajęć uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez osobę prowadzącą zajęcia.
 8. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, a szczególności zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć, prowadzący ma prawo usunięcia z zajęć takiego uczestnika.
 9. Osoby, których stan zdrowia stwarza jakiekolwiek przeciwskazania do niektórych ćwiczeń lub udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych są bezwzględnie zobowiązane do poinformowania o tym prowadzącego zajęcia.
 10. Każdy uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez osobę prowadzącą odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to prowadzącemu zajęcia.
 11. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do prowadzącego zajęcia i poinformować go o swojej dolegliwości.
 12. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub środków odurzających.
 13. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia wynikające z uczestnictwa w treningu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 16. Prowadzący zajęcia może mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób biorących udział w zajęciach.